Vårt program

2019-2023

Bilde av partifolk fra abortdemonstrasjon i november

Valgprogram 

Arbeiderpartiet vil bygge på det beste ved landet vårt: Små forskjeller, like muligheter og et fellesskap som gir arbeid og trygghet til alle. Sånn vil vi ha det i Drammen kommune. Vi tror på at viktige samfunnsoppgaver løses best sammen. 

Vi vil ha et samfunn med frihet og like muligheter for alle. Vi vil ha et samfunn som tar vare på dem som ikke klarer seg helt på egenhånd, og sørge for at alle skal leve sine liv i trygghet og verdighet. 

Årets kommunevalg er et historisk valg. Det er første gang du skal stemme over hvem som skal styre en helt ny kommune. Den ligger foran oss med blanke ark. Det er du som skal bestemme hvilke fargestifter som skal begynne å tegne. 

Drammen Arbeiderparti vil ha med seg grunnverdiene fra moderpartiet vårt: Frihet, likhet og solidaritet. I programmet vil du kjenne igjen verdiene gjennom forslag og vedtak som legger vekt på trygghet, rettferdighet, tillit og fellesskap. 

Dette er våre verdier. Dette er det vi skal jobbe for at Drammen kommune skal bære preg av og legge vekt på.

En gruppe ungdomsskole elever sitter samlet rundt læreren sin. Foto: Øivind Haug

En god oppvekst varer hele livet - derfor vil vi fokusere på at alle barn skal få en god oppvekst

Drammen Arbeiderparti vil styrke den offentlige fellesskolen. Skoletilbudet skal være like godt i alle deler i den nye kommunen, og alle barn og unge skal ha lik mulighet til å få en god skolegang. 

Skolen skal ha et ordentlig tilbud om aktivitetsskole (AKS), som skal erstatte dagens SFO. AKS skal ha tilbud om forskjellige kurs og aktiviteter, gjerne i samarbeid med idrettslag, kulturskolen eller andre foreninger. Familier med lav inntekt skal ha tilbud om gratis AKS. 

Drammen Arbeiderparti ønsker å videreutvikle Drammen som studentby. Derfor vil vi invitere til dialog med studentene ved våre utdanningsinstitusjoner for å finne ut hvordan vi kan gjøre Drammen til en attraktiv studentby 

I dag er det stor forskjell på tilskuddene til de ulike tilbudene. Noen fritidstilbud for barn og unge er nesten gratis. Andre koster så mye at mange er tvunget til velge dem bort. Slik vil ikke vi ha det i kommunen vår. Alle barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter. Det er viktig for «limet» i samfunnet, for integreringen og for psykisk helse hos barn og unge. 

Drammen Arbeiderparti vil:

 • Vi vil ha et prøveprosjekt med gratis skolefrokost på skoler i alle de tre gamle kommunene
 • Vi skal sluttføre utbyggingen av Veiavangen ungdomsskole i Mjøndalen  og bygge ny ungdomsskole på Åskollen
 • Vi går inn for å åpne Berger og Ebbestad skoler i Svelvik når det blir behov for det
 • Vi går imot etablering av flere private skoler i Drammen
 • Alle elever skal ha tilbud om gratis leirskole
 • Kommunen skal bygge rimelige utleieboliger spesielt rettet mot ungdom i alle deler av kommunen
 • Rabattordninger eller annen type støtte for at barn og unge i familier med lav inntekt, skal kunne delta i fritidsaktiviteter
 • Harmonisere tilskuddene til alle idrettslagene i kommunen samt øke midlene til andre kulturprosjekter
 • Etablere støtteordninger for e-sportinitiativ fra idrettslagene
En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Vi ønsker en aktiv og verdig alderdom for våre eldre og ta vare på unges psykiske helse

Du skal være trygg hjemme, og du skal være trygg på sykehjem. 24 timers trygghet skal være en selvfølge. Derfor vil vi styrke bemanningen knyttet til eldreomsorgen. Vi vil at ansatte i helsevesenet skal ha hele stillinger. Det gir trygghet både for de ansatte og for de som tar imot hjelp og omsorg. 

Vi må også sørge for at de som jobber i helse og omsorg snakker norsk. Da må vi også legge til rette for at de skal kunne lære det. 

Pensjonister vil være sjef i eget liv. Arbeiderpartiet vil sørge for gode muligheter for en aktiv pensjonisttilværelse. Derfor vil vi etablere «Aktivitetshus» i de tre gamle kommunene, gjerne i forbindelse med helseknutepunktene. Dette skal være møteplasser med ulike aktiviteter, som for eksempel datahjelp 

Psykiske helseplager blant barn og unge er dessverre et økende problem. Det er et alvorlig samfunnsproblem at et økende antall unge sliter og faller utenfor. Vi kan ikke vedta at folk ikke skal slite, men vi kan ta grep på områder vi vet hjelper. 

Drammen Arbeiderparti vil:

 • Bygge nye sykehjem i Krokstadelva og på grensen mellom Solbergelva og Åssiden som skal følge prinsippet om helseknutepunkt
 • Opprettholde det gode tilbudet på Bråta i Mjøndalen og ta med erfaringene derfra inn i planlegging og bygging av nye sykehjem
 • Bofellesskap skal være tilrettelagt for velferdsteknologi
 • Det skal være tilbud om rehabilitering på sykehjemmene, for eksempel opptrening etter slag
 • Maten som serveres skal være kortreist og hjemmelaget
 • Ha aktivitetshus i alle deler av kommunen
 • At alle elever, uavhengig av skole, skal ha tilgang på en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste med helsesykepleier på skolen hver dag.
 • Åpne for «e-helsesykepleier» slik at ungdom kan kontakte sin skolehelsetjeneste gjennom digitale plattformer
 • Bedre barn og unges psykiske helse gjennom lavterskeltiltak i kommunen.
 • Bedre barn og unges psykiske helse gjennom lavterskeltiltak i kommunen.
 • Opprette en skolepsykologtjeneste
Portrett av en industriarbeider i arbeidsklær. Foto: Øivind Haug

Et trygt arbeidsliv for alle

Arbeidsplassen din skal være trygg. Trygghet for å få jobb og trygghet når man er i jobb, gir trygghet og frihet for den enkelte, bedre inkludering i samfunnet, økt likestilling og inntekter til fellesskapet. Drammen Arbeiderparti vil styrke det organiserte, anstendige arbeidslivet, slik at kommunens innbyggere får vilkår og mulighet til å oppnå og virkeliggjøre drømmen om det gode liv. 

Drammen Arbeiderparti skal gå i front i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sørge for et anstendig arbeidsliv i kommunen. Vi vil jobbe for at det skal være attraktivt å være fagarbeider i kommunen. For å få til dette skal vi stille krav til bedriftene som leverer tjenester til og for kommunen. 

Drammen Arbeiderparti vil jobbe for en heltidskultur i kommunen. Som hovedregel skal alle kommunale stillinger som lyses ut, være heltidsstillinger.

 • Hindre skatteunndragelse
 • Hindre utnytting av arbeidskraft
 • Sikre bruk av lærlinger
 • Økt fokus på faste ansettelser
 • Innleide skal ha tarifflønn mellom oppdrag
 • Maksgrense for antall underleverandører på prosjekter i kommunenes regi
 • Nøkkelpersoner i prosjektene skal forstå norsk
 • Forbud mot kontant betaling
 • Utarbeide lokale læreplaner som skal ha som mål å fremme ytterligere kjennskap til fagbevegelsens viktighet og trepartssamarbeidet
En rutebuss kjører over en bro i Oslomarka. Foto: Øivind Haug

Solidaritet er å sørge for å ta vare på kloden vår for generasjoner som kommer

Drammen Arbeiderparti tar klima- og miljøtruslene på alvor. Hvis vi ikke fører en politikk for et mer miljøvennlig samfunn nå så vil dette gjøre jorden mindre levelig for både oss og fremtidige generasjoner.

En mer ambisiøs klimapolitikk for Drammen kommune handler om så mangt. Det handler om at vi skal jobbe for at måten vi transporterer oss rundt på skal bli mer miljøvennlig, være en plastfri kommune i størst mulig grad og hvilke materialer vi benyttet når vi bygger prosjekter.

Drammen Arbeiderparti vil:

 • Alle bygg med bruttoareal over 1000 kvadratmeter skal benytte materialer som reduserer klimautslipp med minimum 20 prosent i forhold til nytt referansebygg
 • Være en plastfri kommune i størst mulig grad
 • Ha nedfelte og klare retningslinjer for å redusere CO2-avtrykk
 • Verne matjord så langt det lar seg gjøre
 • Tenke nytt og moderne rundt kollektivtilbud, for eksempel ferge, el-bysykkel og gondol
 • Jobbe for en fellesbillett på kollektivtilbud
 • Bygge ut gang- og sykkelveier
 • I tillegg til støtten fra Enova, vil vi gi støtte til å fjerne olje/parafin-tank og annet utstyr for de som går over til varmepumper eller vannbåren varme
 • Jobbe for miljøsertifisering av alle skolene i kommunen
 • Ha panteringer på alle kommunale avfallsbeholdere

Partiprogrammet i sin helhet finner du i vedlegget under: