Drammen Arbeiderpartis budsjettforslag for 2018

Her finner du Arbeiderpartis forslag til budsjett for Drammen kommune i 2018. Til grunn ligger rådmannens budsjettforslag. Drammen Arbeiderpartis budsjettforslag for 2017 har som mål å ta innbyggerne på alvor. Det mener vi best gjøres gjennom å bruke handlingsrommet i økonomien til å investere i fremtiden, Spørsmål til budsjettet kan sendes til gruppeleder, Eivind Knudsen på pol.eivind.knudsen@drmk.no

Oppvekst

Skole, barnehage og AKS/SFO er de fremste sosialiseringsarenaene i Drammenssamfunnet. Vår viktigste prioritering i dette budsjettet er å sikre at småbarnsfamilier får litt mer penger i lommeboka. Dette gjør vi spesielt gjennom å sikre felles søskenmoderasjon for barnehage og SFO/AKS og å unngå den økte foreldrebetalingen i barnehagene som regjeringen har vedtatt. Dette kan barnefamilier i Drammen spare over 1000 kroner i måneden.

Forslag:

1: Det settes av 5,3 millioner kr. til felles søskenmoderasjon Barnehage-SFO/AKS.

2: Det settes av 4 millioner kr. for å unngå økt foreldrebetaling etter statsbudsjettets vedtak om økt makspris i barnehagene.

3: Helsesøstertjenesten styrkes med 3 millioner kr. til nye stillinger. Dette som en del av opptrappingsplanen for å nå sykepleierforbundets normtall. Minst 1 av de nye stillingene skal være en del av arbeidet på de videregående skolene.

4: Rådmannen gjennomfører et forprosjekt for ny  flerbrukshall i tilknytning til Børresen skole.

5: Som en del av utbyggingen av Aronsløkka skole legges det fram en sak vedrørende konseptvalg og plassering av flerbrukshall/gymsal.

6: Marienlyst skole utvides ikke, Rådmannen igangsetter et arbeid med å finne egnet tomt for ungdomsskole på Åskollen. Pengene avsatt til utvidelse av Marienlyst skole går inn i prosjekt "ny ungdomsskole på Åskollen". (Pengene avsatt til paviljonger i 2018 inngår ikke i dette)

Idrett og kultur

Kulturlivet og idretten er nøkkelarenaer for å fylle de flotte byrommene i Drammenssamfunnet. I tillegg er det viktige arenaer for barn og unge for å utfolde seg kreativt og finne sine interesser. I dette budsjettet prioriterer vi å fjerne køene i kulturskolen og opprettholde globusfestivalen.I tillegg leverer vi til idretten gjennom å fullfinansiere flytting av friidretten til Berskaug, videreutvikling av Marienlystområdet og utredning av ny bandyhall.

Forslag:

7: Rådmannen ser på muligheten for å etablere et sikkert hoppetårn på Landfalltjern. Dette gjøres i tett samarbeid med ungdomsrådet. Eventuelle midler til gjennomføring tas fra budsjettet som er satt av til investeringer i programområde park, natur og idrett.

8: Det bevilges 300 000 kr. ekstra til Globusfestivalen, Resten av beløpet det søkes om dekkes innenfor rammen til interkultur. Drammen Kommune anmoder samtidig Globusfestivalen om å jobbe for å øke inntektspotensialet.

9: Rådmannen fremmer en sak med oversikt over de ulike fritidstiltakene for ungdom i kommunen, samt forslag til ulike modeller og konsepter for fritidstilbud basert på erfaringer fra andre kommuner.

10: Som en del av kulturplanen må det avklares rammer for et framtidig bygg for akustisk musikk, samt tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner innenfor kulturfeltet.

11: Det bevilges 750 000 kr. til å fjerne køene i kulturskolen.

12: Det bevilges totalt 300 000 kr. til Megabandet (økning på 114000 fra rådmannens forslag).

13: Det bevilges 150 000 kr. til etablering av borgertog som en del av 17.mai-feiringen i Drammen. Forsøksprosjekt gjennomføres i 2018.

14: Det bygges nytt friidrettsanlegg på Berskaug. Det settes av 110 millioner kr. Med mål om byggestart høsten 2019. Rådmannen legger fram en sak om framdrift til politisk behandling senest i forbindelse med 1.tertial.

15: Det igangsettes en idèkonkurranse for Marienlystområdet. Det er naturlig å bruke tankene for Campus Marienlyst som et utgangspunkt. Rådmannen legger opp til en bred prosess som sikrer medvirkning fra hele byen. Det er særlig viktig at Strømsø som bydel, idretten på Marienlyst og skolene inviters inn i arbeidet. Til arbeidet settes av 1 million kr i 2018.

16: Rådmannen går i dialog med Konnerud IL for å få framdrift i sak om ny Konnerudhall. Herunder også avklare forhold knyttet til byutvikling på Konnerud og hallens rolle i dette. Rådmannen kommer tilbake med egen sak til 1.tertial.

17: Ny ishall med plass for bandy skal utredes som interkommunalt anlegg, og i tide til at dette anlegget kan få ekstra statlig finansiering som interkommunalt anlegg.

Helse og sosial

Helse og sosialfeltet handler om å sikre gode tjenester, og en trygg og verdig alderdom. I dette budsjettet fjerner vi den ideologiske og dyre privatiseringen "fritt brukervalg" og bruker heller pengene på gode tjenester til befolkningen

Forslag:

18: Helseknutepunktene bygges ferdig innen 2030. Rådmannen kommer tilbake med sak om hvordan dette kan gjøres. 

19: Rådmannen avsetter 5 millioner kr. til tiltak som følger opp undersøkelsen av Helsehuset satt igang av kontrollutvalget.

20: Fritt brukervalg i hjemmesykepleietjenesten avsluttes innen 01.08.2018, Rådmannen kommer tilbake med sak senest til 1. tertial. Evt. innsparinger som følge av dette går tilbake til hjemmesykepleietjenesten.

Samferdsel

Samferdselsutfordringene i Drammen er noe mange kjenner på kroppen. For Arbeiderpartiet er det en prioritet å få bukt med kø, kaos og dårlig byluft. For å gjøre dette er vi villige til å vise at vi vil prioritere kollektiv, gående og syklende foran privatbilisme. Vi vil også i dette budsjettet øke innsatsen for trygge skoleveier.

Forslag:

21: Investeringer til trygge skoleveier dobles til 10 millioner i året.

22: Investeringer til gange sykkel og kollektiv dobles til 10 millioner i året.

23: Investeringer til utbedring av Spiraltoppen utsettes to år, for å sikre at arbeidet med destinasjon Spiraltoppen er ferdig.

24: Reduksjonen i investeringer til vei skal ikke gå utover, gange, sykkel, kollektiv og trygge skoleveier.

25: Investeringer til vei kuttes med 5 millioner kr i året.

Byutvikling

For 15 år siden var Drammen norgesmestere i byutvikling. Arbeiderpartiet mener at tiden da vi kunne sole oss i glansen av dette er forbi. Derfor ønsker vi å vise vei med nye, smarte og fremtidsrettede byutviklingstrekk.

Forslag:

26: Det sees på muligheten for å øke innslaget av "smart city"-løsninger til mer enn bare lokaldemokrati. Rådmannen kommer tilbake med sak til 1. tertial.

27: Utviklingen av Tangenkaiene på Strømsø skal legges opp som et Futurebuilt områdeutviklingsprosjekt.

Arbeidstakere:

De som jobber i kommunen er de som sikrer at det leveres gode tjenester. I dette budsjettet løfter vi vår visjon om at Drammen skal bli en kommune der heltid er regelen og deltid er unntaket for de ansatte. Dette vi komme både brukere og de ansatte til gode.

Forslag:

28: Rådmannen legger fram en sak for PSU om lønnsharmonisering inn mot ny kommune. Dette gjøres senest i mai.

29: Arbeidet med å etablere en heltidskultur i Drammen styrkes Det settes av 1million til dette arbeidet i 2018. PSU involveres i hvordan pengene skal brukes.