Årsmøtet 2016

original_1478643094_1212518

Drammen Arbeiderparti har avholdt årsmøte for 2016. Det kom inn mange forslag og nedenfor kan du se noen av de politiske forslagene som ble vedtatt av årsmøtet:

- Drammen Arbeiderparti vil at NAV i samarbeid med skoleverket oppretter et ungdomsteam som skal jobbe somveiledere for elever i videregående opplæring.

- For å oppmuntre befolkningen til å velge et miljøvennlig alternativ til bilen, senkes prisen på månedskort på buss til kr. 500 for folk mellom 30 og 66 år. For alle andre skal det koste kr. 300.

- Det innføres en bemanningsnorm i barnehagen der det det er et krav til større pedagogtetthet og mindre barnegrupper enn de vi har i barnehagen i dag. En barnegruppe må som hovedregel ikke overstige 18 barn. Det må settes inn vikar i barnehagen når barnehagepersonell er syk/fri.

- Drammen kommune etablerer en permanent overnattingsplass for bostedsløse om vinteren i samarbeid med frivillige organisasjoner.

- Øke kapasiteten til å motta flere flyktninger.

- Utvikle tiltaksplan for «Norges beste skole» i tråd med Arbeiderpartiets hovedsatsninger.

- Drammen kommune stiller flere vegger til disposisjon for ugangprosjektet.

- Det sikres at eldre hjemmeboende og andre med hjelpebehov gis mulighet til å motta et varmt måltid hver dag. 

Fullstendig protokoll ligger vedlagt og er også sendt alle medlemmer på e-post.

Nye representanter til nye verv ble også valgt. Dag Ebbestad ble enstemmig valgt til ny leder. Vi gratulerer!